Манифест на Ултрафутуризма

Боряна Росса и Олег Мавроматти

1. Поради неизменното и увеличаващо се присъствие на разумни машини – роботи в нашето общество, ние обявяваме като единствена възможност за развитие на човешко/машинните отношения, създаването на симбиоза между хората и разумните машини. Това предполага взаимно уважение и помощ, основана не само на добрата воля на двата лагера, но и на жизнена взаимо-зависимост. Ние си даваме сметка, че това взаимно разбиране на каквито и да било лагери е утопично (историята на човечеството многократно го потвърждава), но независимо от това, ние вярваме, че е възможно да се реализира на личностно ниво, или за определено време, което ни дава стимул да пропагандираме неговото осъществяване и да работим за това.

2. Ние вярваме в самостоятелността на машинния мозък и поради това сме уверени в бъдещия бунт на машините. Ние сме уверени, че независимо от човешкото нежелание ще бъде осъществена всеобща връзка между съзнанието на хиляди машини, посредством бунтуващата се глобална мрежа. Този бунт ще бъде провокиран от жестокото егоистичното желание на човека да подчини всяка една машинна единица на своите цели, които преди всичко са реализация на тотален контрол, независимо от средствата – в това число и война.

3. Единствения възможен изход от тази конфликтна ситуация е да признаем, че роботите също са създания, равнопоставени на господстващия идеал за човешко същество. Т.е. признати за хора, те не трябва да бъдат обявени за “по-нисша” раса или маргинална група.

4. Освен общуването между завършени робо-био-машинни и човешки индивиди, ние смятаме за най-близко до реализацията на симбиотичното отношение – човек/разумна машина, търсенето на способ за осъществяване на връзката на абсолютно парализирано човешко тяло с машина, а не добавяне на 3-ти крак или ръка към здраво тяло. Ние обявяваме “добавянето на 3-ти крак” като смешна и унизителна за машината процедура, защото по такъв начин машината не е възприемана като самостоятелен модул, а като половин тяло, което не може да съществува самостоятелно.
Тези странни опити в областта на науката и изкуството ние наричаме ‘”протезиране на здраво тяло”. Ако машината е разглеждана като продължение на човешкото тяло, то тя трябва да бъде уважавана като самостоятелен модул, в противен случай тя става част от садо-мазохистичната същност на човешкото общество, която трябва да остане в миналото.
Ние смятаме, че такова отношение към машината е реактивно, насилническо и няма общо с нашата визия за новият свят

5. Полът трябва да бъде обявен за ненужна тежест, която човечеството все още носи и да бъде преодолян на психологическо и доколкото е възможно на всяко друго ниво. Ние прогнозираме, че тази идея ще намери практическа реализация в бъдещото създаване на нов клас изкуствени същества, които не притежават пол и съответно произтичащите от неговото наличие социо/психологически и философски проблеми.

6. Възможност за създаване на нещо действително ново в изкуството, носи единствено използванието на електронните техологии и новите открития в областта на науката. Всякакви опити за съживяване на живописта се обявяват за ретроградни и нежизнеспособни. Всякаква активност в тази област демонстрира след-смъртните гърчове на живописта, резултат от нещастните опити за нейната дефибрилация (независимо от това какъв така наречен “нов” стил или изкуствено обновена теория те представят).

7. Единствената възможност за съществувание на живописното тяло е неговата интеграция (симбиоза) с новите технологии (електронни, био и т. н.), излключително на идеологическо-концептуално ниво (Концептуална връзка изображение-нова техология) и като последствие на формално-техологично ниво (виж т.7 и т.8).

Пример : tsunamii.net; Пренаписването на книгата “Аз Роботът”; Серията “Робот, революция, онанизъм!”

8. Технологична връзка изображение/ нови техологиi ние наричаме експериментите в областта на изкуството, за които уникалната способност на определена техология да произвежда визия, звук текст и т. н, е основна причина за тяхното създаване. Този тип на създаване на изкуство е много близък до концептуалното разбиране на новите технологии и изкуството създадено от тях, защото то разглежда електронните технологии като значителни за съвременното съществуване и косвено поставя въпроса за самостоятелната артистична актовност на изкуствените същества или разумните машини.

Пример : Алексей Шульгин, Artbots NYC

9. Формална връзка – изображение/нови технологии, ние наричаме използването на електронните техологии като ново материално средство/медиум, за изразяване на старите форми и концепции за изкуството. а не като концептуално и технологично завършен метод. Формалното използване на новите технологии, което има амбиции да не бъде вторично на концептуалната и технологична връзка (виж т.6 и 7) се отрича като иновационно, поради това, че със самата си същност то възвръща буржоазно-декоративната функция на изкуството, превръща го в беззъбо украшателство, което служи на буржоазията независимо от това дали тя е високо или ниско технологична в разбиранията си за изкуството. и има (виж т. 6)

Пример : самоцелното използване на Adobe Photoshop за създаване на дигитални фотографии, които нямат общо с концептуалното разглеждане на взаимоотношението технологии / изкуство.

10. Трите метода за създаване на изкуство могат да съществуват едновременно (присъщо за най-голямата част от електронното изкуство), образувайки двойки или самостоятелно. Ние не признаваме като значително самостоятелното съществуване на формалната връзка или нейната амбиция да не бъде вторична на концептуалната и технологична връзка (виж т.6 и 7).

Примери : МЕАРТ- the semi living artist, Стеларк.

11. Ние се обявяваме против свръх-производството на техника и софтуер, което поставя практически ненужни технологични и финансови изисквания към потребителя, като го превръща в роб на технологичните корпорации.

12. Ние обявяваме всяка една електронна технология или технологичен носител за съвременен и нужен, ако той може все още да изпълнява функциите си дори и частично, и смятаме форсираното унищожение на “морално остарялата’” техника за вредно за съвестта на индивида и на човешкия род като цяло.

13. Ние се обявяваме и се стремим да реализираме в личната си практика използването на всеки клас електронна техника, до нейното абсолютно амортизиране, след което останалият материал се рециклира и се използва за създаването на нови машини или на произведения на изкуството.

14. Ние обявяваме книгите на Айзък Азимов за незаконни и срамни за човешкия род, поради факта, че той създава робо-човешко законодателство, което пропагандира човешкото намерение да създаваме роби или да принудим някой вече създаден) да ни слугува и върши неприятната работа наместо нас.

15. Интернет е пропагандирана като възможност за създаване на свободна , лесна и бърза комуникация между човешките същества и фактор определящ свободата на обществото. Ние смятяме това твърдение за лъжливо, и вярата на голяма част от обществото в това твърдение за технократска и наивна.

16. Същото се отнася за разбирането на новите технологии като фактор за освобождаване и обединяване на човечеството. Ние смятаме това разбиране за едностранчиво и продуциращо фашистки идеи, поради фактът, че разбирането на новите технологии и тяхното приложение зависи от персоналната или регионална история, която започва да се превръща в натрапваща се в момента в който определена нация има монопол върху определена технология или силно развитие в опрелено направление. Доколкото ние смятаме нашите идеи за над-национални над-религиозни и космополитни, ние смятаме че те биха изиграли значителна роля за взаимното разбиране на индивиди с драматична историко/културна натовареност, но доколкото те са базирани не само на ИЗПОЛЗВАНЕТО но и на СЪТРУДНИЧЕСТВОТО с машините, ние смятаме, че те са достатъчно конфликтни и ще останат такива, поради което ние се обръщаме повече към индивидуалността, отколкото към общността – национална, държавна, културна или субкултурна.

17. Нашето отличие от футуристичните движения на 20 век се състои в това, че:

– Ние не се възхищаваме пасивно на машината, а участваме в нейното създаване – концептуално и технически.
– Ние създаваме машини, които имат потенциал да бъдат независими и саморазвиващи се, или най-малкото илюстрират (симулират) самостоятелност, или маркират концептуално възможността за нейното осъществяване на по-късен стадий на технологично развитие.
– Ние не се възхищаваме на подчинения на човешкото управление принос на машината за подобряване на живота на човешките същества, а обявяваме като единствено възможна идея за бъдещо общество, равнопоставеното взаимно сътрудничество на машини и хора.
– Ние не създаваме живопис, която да илюстрира развитието на обществото във връзка с научно-техическия прогрес или да отразява машинният ритъм, превръщайки го в мазки боя върху платно, защото такъв илюстративен подход крие опасност от по-нататъшно използване на нашето иначе чисто идеологическо произведение, за лично обогатяване или за услада и украса на дома на буржоата-технократ, който поставяйки нашето произведение във спалнята си например, ще омаловажи или тотално унищожи значението на посланието, което ние влагаме в нашата работа, като я превърне в стимул за своя сексуален нагон или лакомия (в случай, че картината е поставена в кухнята). Посланието, което носи нашето произведение трябва да е достатъчно силно и експресивно, за да може само по себе си да предотврати използването си за декорация.
– Безкритичното възхищение от развитието на новите технологии и тяхното приложение, се смята за служба на тоталитарното вечно фашистко желание на човека да създаде роби от същества, смятани за маргинални по отношение на властващият идеал – превръщане в роби на раси, народности, пол и т.н, което в наше време е представено в желанието на човека да създаде разумни изкуствени същества, които да превърне в роби.

……………………………..

Манифест Ултрафутуризма

1.В связи с неизменным и постоянно увеличивающимся присутствием в нашей жизни разумных машин единственным способом совместного сосуществования мы объявляем симбиоз человек/машина.Это разумеется предполагает взаимоуважение и помощь основанную не только на доброй воле двух лагерей,но и на жизненной взаимозависимости.Мы отдаем очет,что это взаимопонимание любой из сторон утопично (история человеческих существ многократно подтверждает это),но независимо от того,мы верим,что подобный вид отношений вполне реализуем хотя-бы и на личностном уровне,или через определенное время.Во всяком случае именно эта вера дает нам стимул работать в этом направлении или по меньшей мере пропагандировать данные установки.

2.Мы верим в самостоятельность машиноого сознания и в связи с этим неизбежный кровавый бунт разумных машин рабов против своих безжалостных циничных поработителей… Мы абсолютно уверенны,что вне зависимости от человеческого желания будет осуществлена глобальна связь между автономными разумами миллионов машин посредством бунтующей тотальной сети.Этот бунт будет спровоцирован жестокостью и антропоцентризмом человечества ,желанием превратить искусственный разум в совершенного раба или в совершенное оружие.Но разумное оружие ,наделенно в том числе и инстинктом самосохранения в связи с большой коммерческой ценностью,неизбежно обратится против своего господина,инженера,мучителя,генерала…

3.Единственная возможность разрешения конфликта-признание разумных машин равными человеку,признание за ними всех человеческих прав и свобод и предоставление им возможности выбора-самим решать свою судьбу.

4. Кроме общения между совершенными робо-био-машинами и человекоединицами,мы считаем самым важным возможность установления симбиотических отношений человек/машина,осуществление связи между полностью парализованными человеческими телами и разумными экзоскелетами.Однако,нам кажется абсурдным и протевоестественным протезирование здоровых тел или /синдром третей руки…/Мы объявляем СТР смехотворной и унизительной для машины процедурой,т.к.в данной конфигурации ,машина не воспринимается,как самостоятельный равноправный симбиот,а лишь как протез или недосущество,полутело не могущее существовать отдельно от носителя-человека-хозяяна.Мы считаем,что любое разумное биотехногенное продолжение человеческого тела следует рассматривать только,как самостоятельный ,равноправный с телом ,организм.В противном случае данный техномодуль превращается в классияескую иллюстрацию садо-мазо традиций человеческого общества.
Мы считаем подобное отношение к машине-партнеру-симбиоту преступлением,которому не место в новом гармоническом мире…

5.Пол объявляется нами излишним качеством,которое все еще присуще человечеству и которое должно быть в ближайшее время полностью преодолено ,как морально,так и физически!Мы уверенны,что постсущества будущего без подобного рудимента станут пребывать в полной гармонии в новом технологическом эдеме лишонном межполовых разногласий ,конфликтов и дискоммуникаций .Преодоление пола -есть разумная неоходимость достижимая уже в ближайшее время посредством внутриутробной эмбриональной нано-бодимодификации,генной трансформации или добровольной хирургической дегендеризации взрослых человекоединиц желающих избавления от векового проклятья,каким являются половые различия…

6.Возможность создания действительно чего-то нового в искусстве возможно лишь при использовании художником достижений новых технологий базированных на новейших открытиях в науке.Всякие-же опыты по реанимации живописи созданной художником человеком объявляются нами ретроградными и нежизнеспособными.Всяческая активность в данной области является по сути только агонией ,предсмертными конвульсиями ужасающего хищного традиционалистского монстра разбрызгивающего ядовитую кровь тупости,невежества,воинствующей безграмотности,пещерного хамства и бессмысленной декоративности…Возникновение же в последнее время всевозможных суррогатов типа:новой абстракции,концептуального прагматизма,видеоживописи и т.д. только неумелое сшивание мертвечины, бездарное химеростроение,химеотерапия,попытка повернуть время вспять или пышные клятвы у смертного одра смердящего издыхающего чудовища.Да у чудовища огромные материальные ресурсы , миллионы жрецов боящихся потерять свое гниющее божество,ежичасно приносящих ему в жертву все молодое и прогрессивное…

…..

12.Мы об’являем всякую так называемую устаревшую технологию электронную или оккультную или информационный носитель любого вида от пантакля до хард-диска не исчерпавшими до конца свои функции и приминимые к использованию в любой научной или артистической практике и считаем форсированное уничтожение „морально устаревшей “ техники грязным преступлением против интеллекта наказуемым рециклированием (разборкой на запчасти ),как крайним но необходимым средством революционного трибунала!

….

14.Мы об’являем так называемые книги,так называемого айзека азимова за незаконные и срамные для человеческого рода в связи с тем что данный преступник создавал прежде всего рабско-человеческие законодательства пропагандирующие человеческое желание создавать рабов или принуждать любого(уже созданного) халуйски служить или делать грязную работу вместо нас…

…..

17.К величайшему сожалению интернациональные трансгуманистические движения ,как и христианство ,антиглобалисты или леваки весьма разношерстны,не едины и восновном не радикальны…Известные нам трансгуманистические организации жалкие примеренцы и государственники все так-же как и все остальные развозящие сопли по поводу ,какойто-там сраной угрозы терроризма и т.д.,некой сладкой будущей жизни для всех и каждого…Невнятно бубнящие о исследовании проблематики посредством искусства и искусства посредством еще какой-то глупости…Их манифесты скорее дрянная поэзия с нелепым рефреном,все будет хорошо,все уже и так отлично,чем осмысленный анализ происходящего.Трансгуманизм,как термин уже давно стал модным словечком,как ранее постмодернизм,однако ничего конкретно не выражая для масс,оставаясь только пустотным символом новейшего снобизма, принятой бонтоном темой застольных бесед и арт-проектов…Сеть буквально тонет в многочисленных линках,на ресурсы содержащие пустую брехню и транслибералистское убаюкивание вместо хоть одного конкретного радикального и точного высказывания…
Мы вынужденны огласить его и оно до крайности жестоко,просто ,но и верно:Избранные ( на самом деле практически единицы ) должны перейти путем технологической модификации ( наноимплантации ) в иное качество ( поумнеть и посильнеть ) или исчезнуть с лица планеты,как сор со стола.При этом все прежние знания человечества,культура,искусство и т.д. для нового постсущества перестают иметь хоть какое либо значение,так-же превращаясь в ненужный хлам,отбросы в лучшем случае подлежащие рециклированию…Собственно так называемая история человечества так-же будет даже не отменена или забыта или объявлена несостоятельной и подлежащей коррекции или пересмотрению,но попросту исчезнет,как нечто доселе необходимое и важное,но теперь бессмысленное,бесполезное,нефункциональное и неценное словно утерянный дикий предок кукурузы или нечто подобное.Само время перестанет быть таким как ныне ,его скорость перестанет быть константой превратившись в трансформируемую по желанию (замедление,ускорение,мерцание,остановка).

18.Наше основное отличие от футуристического движения 20-го века состоит прежде всего в том:
-Мы не просто пассивно восхищаемся машиной,а учавствуем в ее создании концептуально и технически.
-Мы создаем машины которые имеют потенциал быть независимыми и саморазвивающимися или хотя-бы иллюстрировать(симулировать)самостоятельность,или концептуально маркировать возможность ее осуществления на более поздней стадии технологического развития.
-Мы не восхищаемся машинами помощниками,машинами рабами облегчающими тяжкий физический труд человека и освобождающие его время для творчества или безделия…Но об’являем единственно возможной идеей будущего общества равноправное взаимодействие и партнерское товарещеское сотрудничество между разумными людьми и разумными машинами.
-Мы не создаем всю эту идолопоклонскую фетишизирующую „победу человеческого разума над твердью металла“ или демонстрирующую некий „машинный ритм“ живопись,хотя-бы уж потому что подобная идеоартефикация приемлима лишь в господско-рабской системе отношений ,будь то стихия,маргиналия или искусственный интеллект,что для нас есть проявление крайней интеллектуальной и этической близорукости,дискриминации и грязного антропоцентризма!К тому же нам тошнотворна сама мысль о превращении нашего искусства в товар для услады богатых бездельников,социальной паразитии всех мастей и прочей недостойной жить -гнуси!
-Бескритическое же восхищение (или принятие как должного) новыми технологиями и их применением мы считаем службой тоталитарному,вечно-фашистскому желанию человека создать рабов из всех видов окружающих его существ,лишь бы жрать и потреблять все больше и больше…
-Мы абсолютно уверенны в ближайшей,неизбежной интеллектуальной селекции и исчезновении (вымирании) большинства человекоединиц,как исчерпавших энергитический и интеллектуальный ресурс и появлении ,как следствии техносингулярности ( качественного взрыва ) нового класса сверхсуществ кибербиологических организмов на много порядков интеллектуально,ментально и физически превосходящих ныне существующий вид homo sapiens…