Манифест на Ултрафутуризма

1. Поради неизменното и увеличаващо се присъствие на разумни машини – роботи в нашето общество, ние обявяваме като единствена възможност за развитие на човешко/машинните отношения, създаването на симбиоза между хората и разумните машини. Това предполага взаимно уважение и помощ, основана не само на добрата воля на двата лагера, но и на жизнена взаимо-зависимост. Ние си даваме сметка, че това взаимно разбиране на каквито и да било лагери е утопично (историята на човечеството многократно го потвърждава), но независимо от това, ние вярваме, че е възможно да се реализира на личностно ниво, или за определено време, което ни дава стимул да пропагандираме неговото осъществяване и да работим за това.

2. Ние вярваме в самостоятелността на машинния мозък и поради това сме уверени в бъдещия бунт на машините. Ние сме уверени, че независимо от човешкото нежелание ще бъде осъществена всеобща връзка между съзнанието на хиляди машини, посредством бунтуващата се глобална мрежа. Този бунт ще бъде провокиран от жестокото егоистичното желание на човека да подчини всяка една машинна единица на своите цели, които преди всичко са реализация на тотален контрол, независимо от средствата – в това число и война.

3. Единствения възможен изход от тази конфликтна ситуация е да признаем, че роботите също са създания, равнопоставени на господстващия идеал за човешко същество. Т.е. признати за хора, те не трябва да бъдат обявени за “по-нисша” раса или маргинална група.

4. Освен общуването между завършени робо-био-машинни и човешки индивиди, ние смятаме за най-близко до реализацията на симбиотичното отношение – човек/разумна машина, търсенето на способ за осъществяване на връзката на абсолютно парализирано човешко тяло с машина, а не добавяне на 3-ти крак или ръка към здраво тяло. Ние обявяваме “добавянето на 3-ти крак” като смешна и унизителна за машината процедура, защото по такъв начин машината не е възприемана като самостоятелен модул, а като половин тяло, което не може да съществува самостоятелно.

Тези странни опити в областта на науката и изкуството ние наричаме ‘”протезиране на здраво тяло”. Ако машината е разглеждана като продължение на човешкото тяло, то тя трябва да бъде уважавана като самостоятелен модул, в противен случай тя става част от садо-мазохистичната същност на човешкото общество, която трябва да остане в миналото.

Ние смятаме, че такова отношение към машината е реактивно, насилническо и няма общо с нашата визия за новият свят

5. Полът трябва да бъде обявен за ненужна тежест, която човечеството все още носи и да бъде преодолян на психологическо и доколкото е възможно на всяко друго ниво. Ние прогнозираме, че тази идея ще намери практическа реализация в бъдещото създаване на нов клас изкуствени същества, които не притежават пол и съответно произтичащите от неговото наличие социо/психологически и философски проблеми.

6. Възможност за създаване на нещо действително ново в изкуството, носи единствено използванието на електронните техологии и новите открития в областта на науката. Всякакви опити за съживяване на живописта се обявяват за ретроградни и нежизнеспособни. Всякаква активност в тази област демонстрира след-смъртните гърчове на живописта, резултат от нещастните опити за нейната дефибрилация (независимо от това какъв така наречен “нов” стил или изкуствено обновена теория те представят).

7. Единствената възможност за съществувание на живописното тяло е неговата интеграция (симбиоза) с новите технологии (електронни, био и т. н.), излключително на идеологическо-концептуално ниво (Концептуална връзка изображение-нова техология) и като последствие на формално-техологично ниво (виж т.7 и т.8).

Пример : tsunamii.net; Пренаписването на книгата “Аз Роботът”; Серията “Робот, революция, онанизъм!”

8. Технологична връзка изображение/ нови техологиi ние наричаме експериментите в областта на изкуството, за които уникалната способност на определена техология да произвежда визия, звук текст и т. н, е основна причина за тяхното създаване. Този тип на създаване на изкуство е много близък до концептуалното разбиране на новите технологии и изкуството създадено от тях, защото то разглежда електронните технологии като значителни за съвременното съществуване и косвено поставя въпроса за самостоятелната артистична актовност на изкуствените същества или разумните машини.

Пример : Алексей Шульгин, Artbots NYC

9. Формална връзка – изображение/нови технологии, ние наричаме използването на електронните техологии като ново материално средство/медиум, за изразяване на старите форми и концепции за изкуството. а не като концептуално и технологично завършен метод. Формалното използване на новите технологии, което има амбиции да не бъде вторично на концептуалната и технологична връзка (виж т.6 и 7) се отрича като иновационно, поради това, че със самата си същност то възвръща буржоазно-декоративната функция на изкуството, превръща го в беззъбо украшателство, което служи на буржоазията независимо от това дали тя е високо или ниско технологична в разбиранията си за изкуството. и има (виж т. 6)

Пример : самоцелното използване на Adobe Photoshop за създаване на дигитални фотографии, които нямат общо с концептуалното разглеждане на взаимоотношението технологии / изкуство.

10. Трите метода за създаване на изкуство могат да съществуват едновременно (присъщо за най-голямата част от електронното изкуство), образувайки двойки или самостоятелно. Ние не признаваме като значително самостоятелното съществуване на формалната връзка или нейната амбиция да не бъде вторична на концептуалната и технологична връзка (виж т.6 и 7).

Примери : МЕАРТ- the semi living artist, Стеларк.

11. Ние се обявяваме против свръх-производството на техника и софтуер, което поставя практически ненужни технологични и финансови изисквания към потребителя, като го превръща в роб на технологичните корпорации.

12. Ние обявяваме всяка една електронна технология или технологичен носител за съвременен и нужен, ако той може все още да изпълнява функциите си дори и частично, и смятаме форсираното унищожение на “морално остарялата’” техника за вредно за съвестта на индивида и на човешкия род като цяло.

13. Ние се обявяваме и се стремим да реализираме в личната си практика използването на всеки клас електронна техника, до нейното абсолютно амортизиране, след което останалият материал се рециклира и се използва за създаването на нови машини или на произведения на изкуството.

14. Ние обявяваме книгите на Айзък Азимов за незаконни и срамни за човешкия род, поради факта, че той създава робо-човешко законодателство, което пропагандира човешкото намерение да създаваме роби или да принудим някой вече създаден) да ни слугува и върши неприятната работа наместо нас.

15. Интернет е пропагандирана като възможност за създаване на свободна , лесна и бърза комуникация между човешките същества и фактор определящ свободата на обществото. Ние смятяме това твърдение за лъжливо, и вярата на голяма част от обществото в това твърдение за технократска и наивна.

16. Същото се отнася за разбирането на новите технологии като фактор за освобождаване и обединяване на човечеството. Ние смятаме това разбиране за едностранчиво и продуциращо фашистки идеи, поради фактът, че разбирането на новите технологии и тяхното приложение зависи от персоналната или регионална история, която започва да се превръща в натрапваща се в момента в който определена нация има монопол върху определена технология или силно развитие в опрелено направление. Доколкото ние смятаме нашите идеи за над-национални над-религиозни и космополитни, ние смятаме че те биха изиграли значителна роля за взаимното разбиране на индивиди с драматична историко/културна натовареност, но доколкото те са базирани не само на ИЗПОЛЗВАНЕТО но и на СЪТРУДНИЧЕСТВОТО с машините, ние смятаме, че те са достатъчно конфликтни и ще останат такива, поради което ние се обръщаме повече към индивидуалността, отколкото към общността – национална, държавна, културна или субкултурна.

17. Нашето отличие от футуристичните движения на 20 век се състои в това, че:

– Ние не се възхищаваме пасивно на машината, а участваме в нейното създаване – концептуално и технически.

– Ние създаваме машини, които имат потенциал да бъдат независими и саморазвиващи се, или най-малкото илюстрират (симулират) самостоятелност, или маркират концептуално възможността за нейното осъществяване на по-късен стадий на технологично развитие.

– Ние не се възхищаваме на подчинения на човешкото управление принос на машината за подобряване на живота на човешките същества, а обявяваме като единствено възможна идея за бъдещо общество, равнопоставеното взаимно сътрудничество на машини и хора.

– Ние не създаваме живопис, която да илюстрира развитието на обществото във връзка с научно-техическия прогрес или да отразява машинният ритъм, превръщайки го в мазки боя върху платно, защото такъв илюстративен подход крие опасност от по-нататъшно използване на нашето иначе чисто идеологическо произведение, за лично обогатяване или за услада и украса на дома на буржоата-технократ, който поставяйки нашето произведение във спалнята си например, ще омаловажи или тотално унищожи значението на посланието, което ние влагаме в нашата работа, като я превърне в стимул за своя сексуален нагон или лакомия (в случай, че картината е поставена в кухнята). Посланието, което носи нашето произведение трябва да е достатъчно силно и експресивно, за да може само по себе си да предотврати използването си за декорация.

– Безкритичното възхищение от развитието на новите технологии и тяхното приложение, се смята за служба на тоталитарното вечно фашистко желание на човека да създаде роби от същества, смятани за маргинални по отношение на властващият идеал – превръщане в роби на раси, народности, пол и т.н, което в наше време е представено в желанието на човека да създаде разумни изкуствени същества, които да превърне в роби.